สนามสอบจำลอง

Sim Test PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

100 ข้อจับเวลา 180 นาที

เงื่อนไข

เมื่อเริ่มทำข้อสอบแล้ว หากผู้สอบมีปัญหาในการเชื่อมต่อ ผู้สอบสามารถกลับมาทำใหม่อีกครั้งได้ จนกว่าจะมีการส่งคำตอบ