สนามสอบจำลอง

Sim Test สังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ

50 ข้อจับเวลา 90 นาที

เงื่อนไข

เมื่อเริ่มทำข้อสอบแล้ว หากผู้สอบมีปัญหาในการเชื่อมต่อ ผู้สอบสามารถกลับมาทำใหม่อีกครั้งได้ จนกว่าจะมีการส่งคำตอบ