นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมาย

โดยการเชื่อมโยง เข้าถึง เรียกข้อมูล การซื้อขายสินค้า และการบริการจาก Website นี้ (" Website") ท่านตกลงจะผูกพันและยอมรับโดยไม่มีข้อสงวนหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมายในการใช้ข้อมูล และการใช้บริการของเราผ่าน Website ดังนั้น จึงขอให้ท่านอ่านข้อความของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมายอย่างระมัดระวังก่อนใช้ Website นี้ หากท่านไม่ตกลงผูกพันหรือยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมายของเรา กรุณาอย่าใช้ Website นี้

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลที่ท่านสามารถเข้าถึง หรือรวบรวมในระหว่างที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชม Website และเพื่อวัตถุประสงค์ของเราในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด (บริษัท) เคารพในความเป็นส่วนตัวของทุกท่านที่แวะชม Website ของเรา เราจะไม่ทำการรวบรวมข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน เว้นแต่ท่านจะจัดส่งข้อมูลให้กับทางเราโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม เราอาจขอข้อมูลของท่านจากแบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการของเรา ซึ่งท่านต้องกรอกข้อมูลให้เราดังนี้คือ (ที่อยู่ในการติดต่อ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต และรายละเอียดทางการเงินอื่น ๆ) ทั้งนี้ คำว่า “ข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคล” (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) เรา หมายถึง ชื่อ ที่อยู่ เพศ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ สถานภาพสมรส อายุ วันเดือนปีเกิด ระดับการศึกษา รายได้ ข้อมูลการใช้บริการของท่าน เราจะให้เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และจะไม่ทำการขาย ให้เช่า หรือดำเนินการประการใด ทำการเปิดเผย หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อแนะนำและเลือกสินค้า หรือบริการให้สอดคล้องให้ได้ดีที่สุดกับการศึกษาของท่าน และความต้องการทั่วไป
 2. เพื่อทำการวิเคราะห์ด้านการตลาดและการวิจัยเพื่อให้เราสามารถทำการพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา
 3. เพื่อปรับปรุง Website ให้เข้าถึงลุกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 4. เพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของท่าน และ/หรือ ความกังวลทั่วไปและแนวโน้มของการใช้บริการทางการศึกษาได้ดีขึ้น และ
 5. จัดส่งสิ่งพิมพ์ เอกสารตอบโต้ การให้ข้อมูลทางอีเมลล์ ข้อมูลใหม่ หรือการแจ้งข่าวสารให้แก่ท่าน

ทั้งนี้ ข้อผูกพันข้างต้นจะไม่นำมาใช้หรือจะยุติการใช้ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าว (ก) เป็นที่ล่วงรู้ของสาธารณะโดยมิได้เป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยเรา (ข) เราได้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าวก่อนที่ท่านเปิดเผยข้อมูลให้กับเรา หรือ (ค) เรามีหน้าที่ต้องทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของศาล หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศไทยหรือของประเทศอื่น ๆ

โปรดรับทราบว่านโยบายข้อมูลส่วนตัวอาจมีการปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งจะได้แสดงให้ท่านเห็นในหน้าของ Website ที่เกี่ยวข้อง

ถ้าในกรณีที่ท่านเลือกที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ scoreUP เราอาจใช้อีเมลล์ของท่านเพื่อติดต่อให้ท่านทราบเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการให้บริการ รายการส่งเสริมการขาย การแข่งขัน กิจกรรม สินค้าหรือสื่อการเรียนการสอนที่ออกวางตลาดใหม่ เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นการล่วงหน้า ยกเว้น ในส่วนที่เราใช้ตัวแทนบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการให้ ตัวอย่างเช่น การดำเนินการเรื่องบัตรเครดิต การจัดส่งสินค้า การดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งของ หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล ในกรณีเช่นนี้ เราจะนำข้อมูลไปใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถบอกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านโดยส่งอีเมลล์ไปที่ contact ตามที่อยู่หน้าเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนและไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลข่าวสารจาก Website ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ Website ในกรณีที่ท่านส่งข้อมูลให้กับเรา แต่ท่านไม่ประสงค์จะให้เราใช้ข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถเขียนจดหมายถึงเราตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ และจ่าหน้าถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.เพลินจิต เเขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือติดต่อเราที่เบอร์ 099-232-4591 เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อลบข้อมูลของท่านจากบันทึกของเรา

เราขอแนะนำให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองก่อนที่จะจัดส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับทาง Website

นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจฝ่ายเดียวของบริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมาย

การที่ท่านเข้าถึงและใช้ Website นี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Website นี้มีไว้เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวและเพื่อการให้บริการทางการศึกษาของท่าน นอกจากจะระบุไว้เป็นอื่นแล้ว ข้อมูล หรือสาระที่ประกอบขึ้นเป็นเนื้อหาของ Website มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเราสินค้า และบริการทางการศึกษา ข้อมูล สาระ หรือเนื้อหาบน Website นั้น ให้ไว้ตามที่ “เป็นอยู่จริง” เราไม่ได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับข้อมูล สาระ หรือเนื้อหาบน Website ว่ามีความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะและ เราไม่ได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันว่าสินค้าทั้งหมดใน Website เป็นสินค้าที่เหมาะสม และ/หรือ หาซื้อได้ทุกแห่งเพื่อการใช้สอย

บรรดา ชื่อ โลโก้ และเครื่องหมายบน Website นี้เป็นของเรา หรือเราได้รับอนุญาตโดยชอบ ในสถานที่ที่เราทำการขายสินค้าหรือให้บริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า scoreUP, goscoreup.com, Wise Kingdom, WK ทั้งนี้ การดัดแปลง การใช้ ชื่อ โลโก้ และเครื่องหมายการค้า หรือการดัดแปลง การแก้ไข การส่ง การผลิตสำเนา การบันทึก การแสกน หรือการใช้ข้อความ รูปภาพ ข้อมูล เนื้อหา หรือสาระบน Website ไม่ว่าเพื่อการใดๆ หรือในรูปแบบใด ๆ หรือโดยเครื่องมือใด ๆ นอกจากระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามข้อความใน Website ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด ถ้าไม่ได้รับความยินยอมโดยแจ้งชัดเป็นหนังสือจากเรา

ไม่มีข้อความใด ๆ ใน Website นี้ที่ถือว่าเป็นการอนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่แสดงไว้บน Website หากปราศจากหนังสืออนุญาตที่ชัดเจนจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของ

นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นไว้อย่างชัดแจ้ง ข้อมูลและสาระที่ท่านจัดให้มา และ/หรือ ส่งมอบมายัง Website จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลและเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้องและความเหมาะสมตามกฎหมาย

ท่านเข้าถึง Website นี้โดยความเสี่ยงของท่านเอง เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลที่ทันสมัยบน Website แต่อย่างไรก็ตามท่านต้องรับความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้อง และ/หรือ การใช้ และ/หรือ ในการเชื่อถือข้อมูลที่ระบุไว้บน Website

บริษัท กรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง จะไม่รับผิดใด ๆ ไม่ว่าภายใต้สัญญา ละเมิด การประมาทเลินเล่อ หรือโดยประการอื่นใดก็ตาม สำหรับผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ท่านใช้ Website หรือในความผิดพลาดหรือตกหล่นของเนื้อหาสาระ และไม่มีการให้คำรับรองหรือคำรับประกันเกี่ยวกับข้อมูลบน Website อื่นใดที่สามารถเชื่อมโยงได้จาก Website นี้ นอกจากนี้เราไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆว่าการเข้าถึง Website จะไม่มีการสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดหรือปราศจากไวรัส

Website นี้เผยแพร่เพื่อการให้ข้อมูลเป็นการทั่วไป ข้อมูล เนื้อหา หรือสาระที่อยู่ใน Website ให้ไว้ตามที่ “เป็นอยู่” เท่านั้นโดยไม่มีการให้คำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมาย หรือโดยประการอื่นใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการให้คำรับรองโดยนัย ซึ่งสินค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นการทั่วไปตามที่ได้บรรยายไว้ และเหมาะสมตามสมควรสำหรับวัตถุประสงค์แห่งการจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการดังกล่าว หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางประการใดเป็นการเฉพาะของสินค้าที่ขายหรือจำหน่าย หรือการให้บริการโดยเรา บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทในเครือ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลภายนอกไม่ว่าภายใต้สัญญา ละเมิด การประมาทเลินเล่อ หรือประการอื่นสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหาย อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายในเชิงลงโทษที่อ้างว่าเกิดจากการเข้าสู่ระบบ (รวมถึงการที่อ้างว่าได้รับ ไวรัสจาก Website นี้) หรือการที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือเกิดจากการใช้ข้อความใน Website รวมทั้ง ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที่แสดงบน Website ที่เรามีสิทธิเชื่อมโยงหรือเข้าถึงสาระต่าง ๆ จัดทำโดยบุคคลภายนอก แม้เราจะประมาทเลินเล่อก็ตาม หรือถ้าหากเรารับการเตือนให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหาย ข้อจำกัดเรื่องความรับผิดนี้จะปรับใช้กับ Website อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับ Website นี้ด้วย

หากท่านสั่งซื้อสินค้าใดๆจากทาง Website ท่านจะได้รับ e-mail จากเราเพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อของท่าน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ในกรณีที่เราไม่สามารถทำการจัดส่งสินค้าใด ๆ ให้ท่านได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบทาง e-mail เช่นกัน ทั้งนี้ การจ่ายเงินต่าง ๆ จะทำโดยบริการของเรา หรือ เราอาจให้บุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องการชำระค่าสินค้า โดยใช้บัตรเครดิต หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะรีบดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมสินค้าไปยังที่อยู่ที่ท่านให้ไว้หรืออาจนำส่งใบเสร็จรับเงินให้ในภายหลัง

หากท่านขอใช้บริการทางการศึกษาใด ๆ จากทาง Website ท่านจะได้รับ e-mail จากเราเพื่อเป็นการยืนยันการขอใช้บริการของท่าน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของบริการที่ท่านสมัคร ในกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการทางการศึกษาใด ๆ ให้ท่านได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบทาง e-mail เช่นกัน ทั้งนี้ การจ่ายเงินต่าง ๆ จะทำโดยบริการของเรา หรือ เราอาจให้บุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องการชำระค่าบริการ โดยใช้บัตรเครดิต หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะรีบดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมสินค้าไปยังที่อยู่ที่ท่านให้ไว้หรืออาจนำส่งใบเสร็จรับเงินให้ในภายหลัง

กรรมสิทธิ์ในสินค้าและความเสี่ยงในความสูญหาย หรือเสียหายของสินค้าที่ท่านซื้อจะโอนไปยังท่านในทันทีที่สินค้าได้ถูกนำออกไปจากบริษัทเรา

ท่านตกลงว่าสินค้าที่ซื้อจาก Website นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่วนตัวเท่านั้น ท่านจะไม่ขาย หรือนำไปขายต่อซึ่งสินค้าทุกชนิด เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือลดปริมาณในการสั่งซื้อสินค้า ตามดุลพินิจของเราได้โดยฝ่ายเดียวที่อาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมาย

สำหรับนโยบายอื่นที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อทาง Website เช่น กระบวนการสั่งซื้อ การดำเนินการจัดส่ง การจัดการคืน หรือเปลี่ยนสินค้า กรุณา ให้เป็นไปตามที่เรากำหนด

User Name และ Password ที่ให้กับสมาชิกของ scoreUP นั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทเรา และห้ามสมาชิกของ scoreUP อนุญาตให้บุคคลใดใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา และทางเราขอสงวนสิทธิในการหยุด การยกเลิก หรือบอกเลิก “User Name” และ Password ตามที่เราเห็นสมควร

เราสงวนสิทธิในการบอกเลิกการเป็นสมาชิก scoreUP โดยทันทีที่เราพบว่าสมาชิกฉ้อโกงหรือมีเจตนาบ่อนทำลายการให้บริการต่อสมาชิก และ/หรือ ข้อมูลของสมาชิก

ถึงแม้ว่าเรามีเจตนาจะเสนอการบริการให้แก่สมาชิกเป็นระยะยาว เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไข หรือบอกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกใด ๆ ถ้าสภาพแวดล้อมของการแข่งขันทางธุรกิจทำให้การให้บริการแก่สมาชิกหรือการให้ส่วนลดไม่สามารถทำได้

ท่านตกลงจะไม่ทำการนำเสนอหรือส่งต่อสาระใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการคุกคาม ใส่ร้าย การหมิ่นประมาท หยาบคาย ภาพอนาจาร การดูหมิ่นต่อศาสนา หรือสาระใด ๆ ที่เป็นหรือส่งเสริมความประพฤติที่อาจจะรับการพิจารณาว่าเป็นการทำความผิดทางอาญาหรือทำผิดกฎหมาย เราสงวนสิทธิในการลบสาระใด ๆ ที่ต้องห้ามดังกล่าว

ท่านตกลงจะยอมชดใช้และปกป้องเราจากค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยมีผลจากการที่ท่านทำผิดกฎหมายโดยไม่คำนึงว่าเป็นความเสียหายโดยตรง ที่เกี่ยวโยงที่เป็นผลตามมา หรือในเชิงลงโทษ

เราขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่มีการบอกกล่าว ไม่ว่าในขณะใดโดยจะมีผลทันทีที่นำเสนอลงใน Website

ท่านตกลงว่าการใช้ Website ของท่านอยู่ภายใต้บังคับและจะรับการตีความตามกฎหมายไทย


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด แพลตฟอร์ม www.goscoreup.com “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

อย่างไรก็ดีหากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเช่นชื่อและที่อยู่ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ในบางโอกาส บริษัทอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่องค์กรที่มีชื่อเสียงซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะเป็นสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้น เพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทางธุรกิจของท่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน (Cookie) คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่านหลังจากนั้นคุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสค์ในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตามท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท

ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อบริษัทจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจดังนั้นท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้วขอให้ท่านโปรดระมัดระวังและโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่ช่องทางการติดต่อของทางบริษัทได้


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด แพลตฟอร์ม www.goscoreup.com “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

อย่างไรก็ดีหากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเช่นชื่อและที่อยู่ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ในบางโอกาส บริษัทอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่องค์กรที่มีชื่อเสียงซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะเป็นสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้น เพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทางธุรกิจของท่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน (Cookie) คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่านหลังจากนั้นคุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสค์ในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตามท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท

ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อบริษัทจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจดังนั้นท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้วขอให้ท่านโปรดระมัดระวังและโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่ช่องทางการติดต่อของทางบริษัทได้

วิธีการติดต่อกับเรา

หากคุณต้องการที่จะติดต่อ บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อเราผ่านทาง [email protected]


นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัทไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าหรือบริการทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่

 • เกิดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทางแพลตฟอร์มการใช้งานของทางบริษัทที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ เช่น ระบบพบปัญหา, ระบบไม่ทำงาน เป็นต้น
 • เกิดปัญหาการใช้งานบนเงื่อนไขที่เกินขอบเขตของทางแพลตฟอร์มทำการแก้ไข แต่เกิดผลกระทบต่อการใช้บริการ เช่น การป้องกันความปลอดภัยของระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ต่างประเทศ (บางประเทศ) หากทางบริษัทไม่ได้ทำการแจ้งหรือแนะนำลูกค้า ทางบริษัทจะทำการ Refund คืนยอดค่าบริการให้ทางลูกค้าตามจำนวนการใช้งานคงเหลือ เป็นต้น
 • เกิดการซื้อสินค้าผิด กรณีนี้ทางลูกค้าสามารถส่งเรื่องแจ้งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าเพื่อทำการพิจารณาตามแต่ละกรณีอีกครั้ง
 • สาเหตุการขอ Refund คืน นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางบริษัทกับลูกค้าโดยตรง

ขั้นตอนการขอคืนเงิน

 • ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเข้ามาที่ [email protected] พร้อมข้อมูลรายละเอียดรายการสินค้าและบริการ เหตุผล ปัญหา ที่ต้องการขอ Refund
 • ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่รีบตอบกลับภายใน 24 ชม. เพื่อทำการแจ้งผลการ Refund ยอดค่าบริการ
 • หากมีการ Refund ทางบริษัทจะทำการโอนยอดค่าบริการตามจำนวนที่ต้อง Refund ให้กับทางลูกค้า
 • กรณีที่เป็นการโอนยอดผ่านระบบ Payment Gateway ผิด ทางบริษัทจะทำการส่งเรื่องประสานให้กับทางลูกค้าอีกครั้ง

ระยะเวลาที่ได้รับยอดการคืนเงิน

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการประมาณ 30 วันทำการ (ที่เป็นการโอนยอดคืนโดยตรงจากทางบริษัท) กรณีที่เป็นเรื่องการ Refund ระหว่างระบบ Payment Gateway และทางช่องทางชำระค่าบริการต้นทางของทางลูกค้า ระยะเวลาจะขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมที่ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องของทุกช่องทางมีการแจ้งให้กับทางลูกค้าโดยตรง