PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ชุดเตรียมตัวสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เตรียมตัวสอบแบบไหนดี
เลือกรูปแบบการเตรียมตัวสอบ
คอร์สเตรียมสอบ
เรียนรู้เนื้อหา และทำแบบฝึกหัด + จำลองสนามสอบ
สนามสอบจำลอง
ฝึกทำข้อสอบในสนามสอบ
ทำไมต้องเรียนกับ scoreUP
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
เทคนิคเพิ่มคะแนนสอบ
เฉลยแบบละเอียด
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
ออกแบบมาเพื่อน้องๆ
รูปแบบของเราออกแบบมาเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้
เรียนรู้ไปพร้อมกับการฝึกฝน
พิชิตทุกสนามสอบผ่านการเรียนออนไลน์ พร้อมเทคนิคจากติวเตอร์ และเพิ่มความมั่นใจด้วยระบบสนามสอบจำลอง ที่สามารถรู้ผลคะแนนได้ทันที
คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

การสอบ GAT-PAT คือการสอบที่สำคัญมากสำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะต้องนำคะแนนจากการสอบเหล่านี้ไปใช้ไม่ว่าจะทั้งในระบบรับตรง หรือระบบ Admission

สำหรับการสอบ GAT หรือการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) จะเป็นการสอบที่วัดศักยภาพบุคคลว่ามีความสามารถพื้นฐานในการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ โดยจะแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

สำหรับการสอบ PAT (Professional and Academic Aptitude Test) จะเป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีสอบ 7 วิชา คือ PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี